עדכון - שינוי בתוכנית המועדון

הרינו לעדכן כי החל מתאריך 15.3.2024, יכנס לתוקפו שינוי בתוכנית מועדון הלקוחות.
ראו נספח ב' לתקנון